• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون شبکه های data و اینترنت و تجارت الکترونیک

    معرفی کمیسیون شبکه های data و اینترنت و تجارت الکترونیک

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان