• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و توسعه ی فرهنگ IT و مشاوران

    معرفی کمیسیون آموزش و توسعه ی فرهنگ IT و مشاوران

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان