• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون روابط عمومی، اطلاع رسانی و تبلیغات

    معرفی کمیسیون روابط عمومی، اطلاع رسانی و تبلیغات

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی می باشد.
مجری: پورتال سامان